Jak se liší reporting a BI?

Říká se, že data jsou tím nejcennějším majetkem firmy. To ovšem platí v případě, že s nimi umí dobře pracovat. V souvislosti se zpracováním dat se často používají pojmy reporting a business intelligence (BI), které se leckdy chybně zaměňují, přestože plní rozdílný účel.

Nejprve se pojďme podívat na to, jak vypadá reporting a co je jeho smyslem. Report je zachycení stavu k určitému momentu, které se obvykle provádí na pravidelné bázi. V praxi může jít denní nebo týdenní přehled přijatých objednávek nebo souhrn příjmů ke konci měsíce.

Reporting má obvykle dlouhodobě pevně danou strukturu ukazatelů, díky kterým lze sledovat minulý a současný stav, a týká se pouze vymezené oblasti činnosti firmy. Jeho výstupy jsou díky tomu jednoduché a srozumitelné, snadno se v nich zorientuje široká skupina zaměstnanců a jsou vhodné jako podklad pro operativní rozhodování.

Jednoduchost a stálost reportingu se stává nevýhodou ve chvíli, kdy se potřeby a cíle firmy v čase mění a je nutné změnit formu sledování dat. Investice do úprav nebo kompletní změny nástroje pro reporting může být náročná finančně i časově.

Zatímco reporting zodpoví otázku co se ve firmě děje, smyslem BI je hledat odpovědi na otázky proč a jak. BI nástroje obecně nabízejí větší flexibilitu a možnost přizpůsobení, dokáží pracovat s daty z více zdrojů (včetně externích faktorů), a umožňují tak objevovat vztahy mezi různými proměnnými.

Příjmy firmy dáte jednoduše do kontextu celkové poptávky na trhu nebo vaší aktivity na sociálních sítích. Snadno se tak dopátráte příčin výsledků reportingu, je pro vás snadnější předvídat budoucí vývoj a činit strategická rozhodnutí. Výstupy z BI nástrojů jsou proto relevantní zejména pro majitele nebo management firem.

Co se týče nástrojů pro reporting a BI, dochází k jejich postupnému sbližování a prolínání některých funkcí. Reportingové nástroje se snaží nabízet větší flexibilitu pro případné změny ve sledování dat, BI nástroje se zase stávají více intuitivními s rychlými a přehlednými výstupy.

Správná volba nástrojů záleží na konkrétních potřebách a procesech dané firmy. V každém případě se ale vyplatí myslet na to, že pro její úspěšné fungování je nezbytná kombinace obojího. Firma, která se BI nezabývá, stěží dokáže přijímat dostatečně kvalitní rozhodnutí a dostává se tak oproti konkurenci do nevýhodné pozice.